150 TL ve üzeri alışverişlerde KARGO ÜCRETSİZ!

Kişisel Verinin Korunması ve İşlenmesi Başvuru Formu

SİTİL ÇİZGİ İNŞAAT TURİZM VE TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

(“Şirket”)

BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN[1] )

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“veri sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup

Çobançeşme Mh. Kımız Sk. No:4 K:5 Bahçelievler- İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Her bir talep içerisinde ayrıca belirtilmektedir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun 1 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü ve 11’inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır. talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

 Adı Soyadı (*) :

T.C. Kimlik Numarası (*) :

Şirketimizle Olan İlişkiniz :

Müşteri                               İş Ortağı2[2]                            Ziyaretçi                            Diğer    

Adres (**) :

Cep Telefonu (***) :

Elektronik Posta Adresi :

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi? :              Evet                                      Hayır   

(*) Yukarıda belirtilen Ad-Soyad ve TC Kimlik Numaranıza havi bilgileri içeren nüfus cüzdanı fotokopisini veya resmi makamlardan onaylı bir suretini başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

(**) Yukarıda belirttiğiniz adresinizin sizlerin ikametgah adresi olduğunu gösteren ikametgah belgesini başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

(***) Yukarıda belirtilen cep telefonu numarasının sizlerin adı üzerine kayıtlı olduğunu gösterir fatura örneğini başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kanun Mad. 11 (1))

Aşağıda Kanun’un 11’inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanun’un 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçiminiz

 

 

 

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Kanun Mad. 11/1 (a)

 

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kanun Mad. 11/1 (b)

 

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kanun Mad. 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kanun Mad. 11/1 (ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kanun Mad. 11/1 (d)

 

6

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz.)

Silinmesini talep ediyorum.

 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

 

Kanun Mad. 11/1 (e)

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kanun Mad. 11/1 (f)

 

8

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No. 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz.)

Silinmesini talep ediyorum.

 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

 

Kanun Mad. 11/1 (f)

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kanun Mad. 11/1 (g)

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanun Mad 11/1 (ğ)

 

 

  1. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

Kanun’un 11’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından Kanun’un 13’üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

Talep No

Talep Konusu

Sağlanması Talep Edilen Ekstra Bilgi

Sağlanması Talep Edilen Belge

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Yok

Yok

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Yok

Yok

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Yok

Yok

4

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Yok

Yok

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz:

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

6

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz.)

Silinmesini talep ediyorum.

 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz:

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

8

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No. 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz.)

Silinmesini talep ediyorum.

 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtiniz

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.

Yandaki kolonda belirtmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisini ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kanun Mad. 13 (1)- (3))

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Cevabın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

(Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

[1] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü ve 11’inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır.

[2] Şirket ile olan ticari veya kurumsal bir ilişkiniz olması halinde bu kutucuğu işaretleyiniz.

  • Başvuru Formu Başvuru Formu

    İndir
BÜLTENİMİZE ÜYE OLUN

Özel indirimler, etkinlikler, işbirlikleri ve yeni gelenler dahil olmak üzere güncel Centone haberleri için bize katılın.

Güvenli Ödeme

Copyright © 2020 Centone.com.tr. Tüm hakları saklıdır.

Yukarı Çık
Hipotenüs